Balíky programov a hier

FUN I. - v základnej cene Funtronic

Set Fun I. obsahuje 52 hier, ktoré poskytujú zábavu a vzdelávanie spôsobom špeciálne zameraným na detské vnímanie. Tento set môže byť použitý na didaktické aktivity, fitnes aktivity, alebo len pre zábavu. Set Fun I. je určený pre materské školy, základné školy, detské kútiky a všetky ďalšie miesta, kde sa zdržiavajú deti a ľudia, ktorí majú chuť sa zabaviť 🙂

EDU_SK - v základnej cene Funtronic

Tento vzdelávací balík obsahuje cca. 1000 otázok zameraných na všeobecný prehľad najmä žiakov prvého a druhého stupňa ZŠ. Otázky sú rozdelené do 4 typov hier (ASOCIÁCIE, KOLOTOČ, VEDOMOSTNÝ FUTBAL a LODE) rozdelených na viacero kategórií vrátane anglickej slovnej zásoby, anglickej gramatiky, matematiky, geografie, chémie, fyziky, slovenčiny, dejepisu a pod. Hry v balíku sú postavené aj na vzájomnom súperení žiakov, čo zvyšuje ich mieru angažovanosti a núti ich k neustálemu zlepšovaniu. Do všetkých vedomostných hier si môžu používatelia vkladať svoje vlastné otázky.

BALÍK TESTOV PRE ZŠ

Využite naplno edukačnú hodnotu interaktívnej podlahy Funtronic s našou databázou testov. V štyroch herných šablónach (Asociácie, Futbal, Kolotoč a Lode) sú spracované tematické celky podľa slovenských vyučovacích osnov. V šablónach je spracovaných 11 255 otázok. Balík je možné rozdeliť na 1. a 2. stupeň. Pre viac informácií a rozpis konkrétnych spracovaných tematických celkom nás neváhajte kontaktovať.

ROBOT PHOTON - interaktívne podložky

Softvérový balík Photon je unikátnou kombináciou modernej technológie rozšírenej reality s robotom, ktorá je navrhnutá na vzdelávanie detí. 4 špeciálne navrhnuté hry vytvárajú interaktívne, animované pracovné prostredie, ktoré silne stimuluje a zvyšuje zapojenie do výučby. Okrem programovania učí aj samotný význam rozšírenej reality a ukazuje, ako využívať nové technológie užitočným spôsobom.

ZÁBAVNÉ PROGRAMOVANIE I., II., III.

3 skupiny vzdelávacích balíkov ZÁBAVNÉ PROGRAMOVANIE obsahujú špeciálne hry, ktoré vytvárajú základy pre budúce učenie programovania. Vďaka týmto hrám sa u detí rozvíja vizuálno-motorická priestorová koordinácia a algoritmické myslenie. Vďaka týmto hrám sa deti môžu učiť základom programovania bez nutnosti používať PC, zábavnou a pohybovou formou.

ENG SET I., II.

Vzdelávacie balíky ENG I. a ENG I. obsahujú hry zamerané na spoznávanie anglického jazyka. Sety sú rozdelené podľa stupňa obtiažnosti. Cvičenia slúžia na precvičovanie základnej slovenej zásoby pomocou pohybových aktivít. Hry sú okrem iného zamerané aj na počúvanie s porozumením. Balíky ENG I. a ENG II. sú určené najmä pre materské školy a 1. stupeň ZŠ.

REHABILITÁCIA

Tento balík obsahuje 16 špeciálne upravených rehabilitačných hier. Kvôli terapeutickým potrebám boli vo všetkých hrách použité viac živé farby, jednotné a svetlé pozadie a taktiež znížený počet pohybujúcich sa objektov na ploche. Navyše majú všetky objekty zväčšenú veľkosť a hry majú zníženú dynamickosť. Vďaka tomu sú tieto hry špeciálne zamerané na stimuláciu vnímania detí so špeciálnymi potrebami.

MAGIC MOVEMENT - ŠPECIÁLNA REHABILITÁCIA

15 hier v tomto balíku upravuje a stimuluje správne vnímanie, zlepšuje motorické funkcie, orientáciu v priestore a podnecuje k zdravému regulovaniu a vyjadrovaniu emócií. Okrem iného taktiež tieto hry posilňujú pocit zodpovednosti a sebavedomie. Veľmi dôležitým motivačným faktorom je odmena pre všetkých účastníkov po úspešne splnenej úlohe (potlesk, úsmev).

EXEKUTÍVNE FUNKCIE

Balík hier na stimuláciu a vývoj exekutívnych funkcií je atraktívnou alternatívou ku tradičným formám terapie a podpory správneho detského vývoja. Programy sa vyvinuli na základe inovatívneho konceptu práce s deťmi, ktorá je zameraná na osobnostný potenciál dieťaťa. Učiteľ alebo terapeut nemusí poskytovať dopredu pripravené riešenia ale namiesto toho podnecuje deti, aby samé našli ich vlastné riešenia na dané úlohy.

EDU PREDŠKOLSKÝ BALÍK

Tento inovatívny balík spolu s pohybovými metódami Funtronic stimuluje výučbový proces detí v predškolskom veku. Balík je nastavený na naplnenie 4 oblastí vzdelávacieho programu pre predškolské vzdelávanie: sociálna, emociálna, fyzická oblasť a oblasť kognitívnych polí. Balík obsahuje 16 interaktívnych hier, cvičení a edukačných aktivít vytvorených pre prácu s interaktívnou podlahou.

SENIOR FIT BALÍK

Tento balík je určený pre seniorov, ktorí chcú ostať fyzicky, mentálne a sociálne aktívni čo najdlhšie. Odporúčame 3 spôsoby zobrazovania hier v závislosti od fyzickej mobility seniorov. Prvým je štandardné premietanie na podlahu a druhým je premietanie na stôl a ovládanie hier rukami. Hry môžu byť výborným terapeutickým doplnkom a pôsobia ako prevencia pred senilnou demenciou a Alzheimerovou chorobou.